Drept civil și procesual civil

Serviciile juridice oferite în domeniile de mai sus includ, cu titlu de exemplu:

 • Consultanţă, asistenţă juridică si reprezentare în litigii în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad în litigii de natură civilă enunţate mai jos cu titlu exemplificativ:
  • revendicări mobiliare şi imobiliare în baza unor legi speciale sau de drept comun, uzucapiuni, acţiuni posesorii, sistare indiviziune, achiziţii imobiliare, cadastru, fond funciar, întabulare, radiere ipoteci, apărarea dreptului de proprietate şi alte drepturi;
  • -acţiuni în răspundere civilă contractuală/ delictuală, acţiuni în constatare, acţiuni în pretenţii, acţiuni în declararea nulităţii, acţiuni în reziliere/ rezoluţiune, litigii contractuale, pretenţii contractuale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere – comodat, contracte de schimb, contracte de leasing financiar/operaţional, contracte de împrumut – gaj , contracte de donaţie, cesiuni, procuri, contracte de ipotecă, contracte de transport, recuperări creanţe şi altele;
  • -succesiuni şi partaje succesorale, testamente, litigii testamentare, deschideri succesiuni, raporturi de donaţie, anulări certificate moştenitor, reducţiuni liberalităţi şi altele;
 • Redactări de cereri şi acţiuni în justiţie şi formulări de opinii juridice;
 • Reprezentare la negocieri şi tranzacţii judiciare şi extrajudiciare;
 • Asistare şi reprezentare în faţa autorităţilor publice şi a oricăror organisme naţionale şi internaţionale;
 • Asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în vederea obţinerii de autorizaţii şi avize;
 • Asistarea şi reprezentarea în proceduri necontencioase;
 • Certificare acte juridice civile;
 • Certificare copii după acte diverse;
 • Consultanţă în diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
 • Asistenţă juridică în redactarea, modificarea şi negocierea contractelor civile;
 • Asistenţă juridică în vederea lămurii situaţiei juridice şi de carte funciară a imobilelor;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare pentru înfiinţarea de asociaţii şi fundaţii;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de executare silită a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie civilă respectiv:
  • învestiri cu formulă executorie, asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită în faţa executorilor judecătoreşti şi a instanţei de judecată, contestaţii şi opoziţii la executare.
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa notarului public, expertului judiciar, mediatorului şi alţii;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în proceduri speciale, căi de atac ordinare şi extraordinare (ordonanţe preşedinţiale, măsuri asigurătorii, apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire şi altele).