Onorarii

Adoptăm o atitudine flexibilă în privinţa costurilor, stabilirea onorariilor efectuându-se în raport de natura cazului, dificultatea, amploarea sau durata acestuia cât şi de timpul şi volumul de muncă pe care acesta îl implică.

Pentru a vă forma o opinie corectă asupra onorariilor practicate, reproducem parţial textul legal ce reglementează acest aspect:

Extras din Statutul Profesiei de avocat: (republicat în Monitorul Oficial Nr.898 din 19 decembrie 2011)

Art. 127. – (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.
(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:
a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
b) natura, noutatea şi dificultatea cazului;
c) importanţa intereselor în cauză;
d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedica pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă aceasta împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
h) situaţia financiară a clientului;
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 128. – (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi.
(2) Onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţa juridică la data încheierii acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării clientului.
(3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenţei şi/sau reprezentării imediate şi nu se poate încheia un contract de asistenţă juridică, avocatul este obligat să transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunoştinţa clientului onorariile pe care le propune pentru asistenţă şi/sau reprezentare. În absenţa unei instrucţiuni exprese a clientului privind încetarea asistenţei şi/ sau reprezentării, ori a unei comunicări prin care clientul îşi exprimă expres dezacordul în privinţa onorariilor, se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat ca fiind acceptate.
(4) În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică ce urmează sa fie încheiat în formă scrisă.
(5) Onorariile pot fi stabilite şi în moneda străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.
Art. 129 – (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:
a) onorarii orare;
b) onorarii fixe (forfetare);
c) onorarii de succes;
d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) si c).
(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.
(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.
(4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.
(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.
(7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

Onorariul se avansează de către client şi urmează a fi suportat, la finalul litigiului, de partea care cade în pretenţii.

Clienţii cu care am stabilit o relaţie profesională de-a lungul anilor (Avocatul Familiei – Consultant Legal) beneficiază de reduceri de onorariu.

Cheltuielile aferente activităţilor prestate în interesul clientului, respectiv taxe de timbru, onorarii de expertiză, cauţiuni, cheltuieli de transport pentru deplasare în alte localităţi, etc., nu sunt incluse în onorarii şi urmează a fi suportate de către client.

Consultanţa on-line este gratuită şi are menirea de a consilia orice persoană fizică sau juridică, care solicită un sfat juridic de specialitate. Răspunsul acordat mesajului transmis de către dumneavoastră are ca scop informarea şi orientarea de o manieră generală, fără a genera o relaţie contractuală avocat-client şi fără a crea obligaţii reciproce. Nu suntem responsabili pentru nici o situaţie ce s-ar putea ivi din luarea deciziilor dumneavoastră în baza informaţiilor conţinute în răspunsul primit on-line.